Zelfcontrole op verboden stoffen IKB Nederland

Zelfcontrole en voedselveiligheid.

IKB Nederland hecht grote waarde aan de voedselveiligheid. Dit is erg belangrijk voor de consument maar ook voor de varkenshouder zelf. Ieder negatief beeld over incidenten die betrekking hebben op vlees hebben ook invloed op de marktsituatie en daardoor op de verkoopprijzen van varken en vlees.  Door middel van zelfcontrole wordt door IKB Nederland aangetoond worden dat de varkens vrij zijn van te hoge gehalten aan residuen van verboden stoffen en diergeneesmiddelen. Iedere varkenshouder is verplicht om invulling te geven aan ‘zelfcontrole’ op verboden en kritische stoffen volgens EU richtlijn 96/23. Het zelfcontrole programma van IKB Nederland wordt middels onaangekondigde steekproeven en risico analyses uitgevoerd bij de deelnemers. IKB Nederland deelnemers voldoen aan de richtlijn.

Uitvoering Programma Zelfcontrole

IKB Nederland voert in samen werking met Ducares de zelfcontrole uit. De deelnemers van IKB Nederland doen hier verplicht aan mee. Op onaangekondigde momenten zal een inspecteur hiervoor monstername uitvoeren. De varkenshouder moet hier altijd aan mee werken. De monsters worden geanalyseerd door Ducares-TNO (www.ducares.nl).

DUCARES is onafhankelijk en zelfstandig en is een toonaangevend onderzoek- en contractlaboratorium. DUCARES is gespecialiseerd in het verrichten en ontwikkelen van analyses ten behoeve van voedselveiligheid, voedselkwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn. Rikilt (www.rikilt.nl)  voert de second opinion  uit.

IKB Nederland stelt samen met Ducares aan de hand het een controle- en analysestrategie voor het Programma Zelfcontrole op. In de controle- en analysestrategie zijn de intensiteit en de matrices (urine, voer, haar, water etc.) van de bemonstering en de stof-matrixcombinaties voor de analyse vastgesteld.